Regulamin wypożyczalni:
 
 
OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU
 
Niniejsze Ogólne Warunki Wynajmu Samochodu określają warunki oddania do używania Najemcy samochodu Wynajmującego.
 
1. Najemca gwarantuje, że:
podane przez niego dane są zgodne z prawdą, posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w szczególności, iż nie jest pozbawiony mocą orzeczenia kompetentnego organu, prawa kierowania
Pojazdem Mechanicznym,
nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go uprawnienia do kierowania pojazdem.
2. Czas trwania umowy:
Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany. Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd w dniu i o godzinie określonymi w umowie. W przypadku braku
zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie, najemca zobowiązuje się zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę wynajmu poza terminem
określonym w umowie oraz karę umowną zgodnie z punktem 6.
3. Zapłata:
W dniu podpisania umowy najmu Najemca jest zobowiązany zapłacić wynagrodzenie Wynajmującemu za okres wynajmu uwidoczniony w umowie. W szczególnych przypadkach strony
mogą ustalić inne zasady i terminy płatności. W przypadku długoterminowych umów płatność za każdy rozpoczęty miesiąc następuje z góry do 10-go dnia rozpoczętego miesiąca, brak
wpłaty rozwiązuje natychmiast umowę. Wynagrodzenie obejmuje należny podatek VAT. W dniu zwrotu pojazdu Najemca jest zobowiązany zapłacić ewentualne należności, wynikające
z postanowień niniejszej umowy.
4. Obowiązki Najemcy:
Najemca zobowiązuje się:
do używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i utrzymania samochodu w czystości,
do używania pojazdu tylko na terytorium Polski, chyba, ze Najemca wykupił opcję wyjazdu za granicę ( obejmuje tylko Niemcy, Czech, Słowacja),
kierować pojazdem osobiście, nie przekazywać pojazdu w podnajem lub bezpłatne użytkowanie osobom trzecim, chyba że Najemca wykupił opcję dodatkowy kierowca,
nie dokonywać w pojeździe żadnych zmian,
nie wykonywać samodzielnie żadnych napraw, a w przypadku awarii powiadomić niezwłocznie Wynajmującego,
niewykorzystywania pojazdu w jakichkolwiek zawodach sportowych, rajdach, ani w żadnych kampaniach wyborczych,
niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o każdym zdarzeniu drogowym (kolizja, wypadek, kradzież) oraz zawiadomić na miejscu wypadku Policję w celu sporządzenia
stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia,
do wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu tj. sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego,
sprawdzania działania świateł itp..Koszty naprawy poniesione z tytułu zaniedbania codziennej obsługi pojazdu pokrywa Wynajmujący (zatarcie silnika – brak oleju , przegrzanie
silnika – brak płynu chłodniczego itp.).
Zabrania się:
holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem,
przekraczania dopuszczalnej ładowności.
5. Odpowiedzialność Najemcy i Kary umowne
Holowanie auta na terenie kraju do 150 km na koszt wynajmującego. W przypadku holowania pojazdu poza granicą kraju koszty ponosi najemca.
Zabrania się pozostawienia pojazdu bez należytego zabezpieczenia, a w szczególności nie zostawiać w pojeździe dokumentów oraz kluczyka.
W przypadku, gdy pojazd zostanie zwrócony bez kluczyka lub kompletu dokumentów(dowód rejestracyjny, polisa) wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy
następującymi kosztami:
800 zł + VAT za zgubienie kluczyka,
600 zł + VAT za zgubienie dokumentów.
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy spowodowane używaniem pojazdu.
Inne kary umowne
Udzielanie ograną ścigania informacji o użytkowniku 100 zł +VAT w kraju 300 zł + VAT za granicą.
Brak jednej tablicy rejestracyjnej - 600 zł + VAT.
Brak części wyposażenia samochodu - opłata wg cennika Producenta + marża 25%.
Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem - 500 zł + VAT.
Czyszczenie tapicerki 300 zł + VAT.
Odkurzanie lub mycie samochodu podstawowe 20 zł + VAT.
Przekroczenie limitu kilometrów o każdy kolejny km 0,40 zł + VAT.
Dopłata za zwrot samochodu z stanem paliwem poniżej wartości wskazanej na umowie.
Opóźnienie w zwrocie samochodu powyżej 40 min. nie ustalone i zaakceptowane z Wynajmującym na min 12h przed datą zwrotu, powoduje naliczenie kolejnej pełnej doby oraz karę
umowną w wysokości potrójnej stawki dziennej brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Przekazanie samochodu osobie trzeciej bez zgody Wynajmującego 500 zł + VAT.
Wyjazd za granice bez zgody Wynajmującego 1000 zł + VAT.
Palenie tytoniu 500 zł + VAT.
Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa 2000 zł + VAT.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu Najemca zapłaci wynajmującemu odszkodowanie w dniu zwrotu samochodu, w przypadku nie uregulowania należności,
wynajmujący ma prawo wezwać policję, celem udokumentowania szkody na mieniu. W przypadku braku uregulowaniu kwoty na miejscu wynajmujący może naliczyć koszty kancelarii
prawniczej min. 1000 zł + VAT do wartości Obsługi ściągnięcia długu przez daną kancelarie.
Szkody lakiernicze, drobne zarysowania, nie wymagające korekty blacharskiej: 500zł - jeden element.
Uszkodzenie szyby (1szt.) pęknięcie lub odprysk Klasa A, B - 600 zł, Klasa C, Crossover – 800 zł, Klasa D – 1000 zł, Klasa VAN - 1500 zł , Klasa D Premium 1500 zł.
Pozostałe szkody i ich wysokości:
Kary umowne w przypadku szkody częściowej samochodu uzależniona jest od Klasy wynajętego samochodu i wynosi za jeden uszkodzony element: Klasa A, B - 2000 zł, Klasa C, C
Automat, C Kombi, Mini Crossover – 2500 zł, Klasa VAN, D Automat – 3000 zł, Klasa C Hybryda, D Premium 3000 zł.
Wysokość kary umownej w przypadku szkody całkowitego samochodu uzależniona jest od Klasy wynajętego samochodu i wynosi: Klasa A, B - 6000 zł, Klasa C, C Automat, C Kombi,
Mini Crossover , VAN, D Automat – 7000 zł, Klasa C Hybryda, D Premium 8000 zł.
Wynajmujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa
należną karę umowną. Zastrzega również prawo do zatrzymania kaucji celem rozliczenia całości lub części szkody lub kary umownej.
W przypadku gdy samochód zostanie zwrócony brudny, co uniemożliwia jego sprawdzenie, wynajmujący ma prawo nie zwracać kaucji do momentu sprawdzenia stanu pojazdu.
6. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania lub zaniechania bądź niedbalstwa, w tym:
zawinionego uszkodzenia wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych plam,
prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy,
ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji,
wyjazdu samochodem poza terytorium Polski bez zgody Wynajmującego,
niedopełnienia obowiązku zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży
samochodu,
niedopełnienia obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z winy Najemcy,
przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku
drogowego,
uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach,
posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajmu samochodu.
7Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na Najemcę podczas użytkowania przez niego pojazdu w kraju i za granicą.